Eläinavusteinen kuntoutus

Eläinavusteinen kuntoutuksemme muodostuu neljästä osa-alueesta:

Sosiaalinen kuntoutus =

Ammatillista toimintaa, jonka tarkoitus on tukea ja edistää yhteiskunnasta syrjäytyneiden henkilöiden osallisuutta, sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Green Care =

Luontoon liittyvää toimintaa, jonka avulla edistetään ihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla.

Eläinavusteinen valmennus=

Ammattilaisen toteuttamaa suunnitelmallista, tavoitteellista ja dokumentoitua toimintaa, jonka tarkoitus on tukea asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista toimintakykyä. Ammattilaisen työparina toimii eläin.

Ratkaisukeskeisyys=

Keskitytään vikojen sijasta voimavaroihin, kartoitetaan asiakkaan mahdollisia ja hänen toivomiaan tulevaisuuksia ja nähdään asiakas oman elämänsä asiantuntijana.

"Koiran kanssa ei tarvitse esittää mitään, saa olla ihan oma itsensä."  (Asiakas, 52v.)

Eläinavusteinen kuntoutus on osa luontoavusteista Green Care-toimintaa. Se on monipuolista, elämyksellistä ja luovaa työskentelyä - siis erinomainen vaihtoehto perinteiselle terapeuttiselle kuntoutukselle. Eläinavusteinen kuntoutus on suunnitelmallista, tavoitteellista ja ammattimaista työskentelyä, jonka tavoitteena on asiakkaan arjen, elämän ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen.

Eläinavusteinen kuntoutus on erityisen hyödyllistä esimerkiksi ADHD- ja autismin kirjon henkilöille, psyykkisistä sairauksista toipuville asiakkaille, pitkäaikaissairaille, syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille sekä päihdekuntoutujille. Kuntoutuksellamme voidaan saada aikaan hyviä tuloksia hyvin monenlaisissa, haastavissa elämäntilanteissa.

 

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus Käypä Hoito-suositusten mukainen, tavoitteellinen ja voimavarakeskeinen kuntoutusmenetelmä neuropsykiatrian kirjon ihmisille, kuten ADHD- ja autismikirjon henkilöille sekä henkilöille joilla on Touretten syndrooma. Valmennus sopii erinomaisesti myös muille mielenterveyskuntoutujille ja päihderiippuvuuksista toipuville henkilöille. Nepsy-valmennuksen tarkoitus on tukea ja parantaa asiakkaan elämänhallintataitoja monilla elämän osa-alueilla. 

Terapiatassujen nepsy-valmennus tapahtuu pääsääntöisesti asiakkaan kotona tai muussa elinympäristössä. Mikäli asiakas niin toivoo, valmennukseen voi osallistua myös jompi kumpi Terapiatassujen terapiakoirista. Valmennus voidaan järjestää myös etä-yhteyden avulla.

Koiran rooli valmennuksessa

Koira on erittäin tärkeä osapuoli kuntoutuksessa. Koiran läsnäolo tuo kuntoutukseen iloa ja huumoria luoden samalla rauhallisen ja turvallisen ilmapiirin. Koiran ansiosta kuntoutukseen tulee myös aivan erityinen fyysinen elementti, mitä normaalisti ihmissuhdetyössä ei useinkaan ole: koiraa voi silittää ja rapsutella, sitä voi halata ja se ottaa myös itse asiakkaaseen kontaktia. Koiran lämmin ja sydämellinen katse ja sen ehdoton hyväksyntä myös helpottavat tunteiden käsittelyä. Koiran ansiosta luottamuksellisen vuorovaikutuksen rakentuminen työntekijän ja asiakkaan välillä on vaivattomampaa.

 

 

 

"Ahdistus ei tunnu kehossa, kun koira on vierellä." (Asiakas, 53v.)


Koiran mukanaolo kuntoutuksessa tuo asiakkaalle monenlaisia fyysisiä ja psyykkisiä terapeuttisia hyötyjä. Asiakkaiden verenpaineen on todettu laskevan jo ensimmäisen tapaamiskerran aikana, mielihyvähormonin määrän lisääntyvän ja stressihormonin määrän verenkierrossa vähenevän. Kipu ja vapina voivat vähentyä merkittävästi. Erilaiset ahdistus- ja pelkotilat ovat lieventyneet ja keskittymiskyky parantunut.

"Koiran silittäminen ja halaaminen lohduttaa." (Asiakas, 37v.)

Asiakas saa koiralta välitöntä ja rehellistä palautetta, minkä kautta erilaisia toimintoja, kuten tunteita ja toimintaa voidaan tunnistaa ja opetella hallitsemaan. 

Asiakkaat oppivat uskomaan omiin voimavaroihinsa, kykyihinsä ja vahvuuksiinsa. Empatiakyky, oman toiminnan tarkkailu ja hallinta kehittyvät. Keskittymiskyky vahvistuu ja myös toiminnanohjaus, toiminnan suunnittelu ja sen toteutus kehittyvät eläimen kanssa.

Eläinavusteista kuntoutusta voi tehdä joskus myös asiakkaan oman lemmikin kanssa, mikä vahvistaa asiakkaan ja lemmikin keskinäistä suhdetta ja kasvattaa hyvinvointia monella eri tasolla. Mahdollisuus tähän täytyy kuitenkin pohtia tarkkaan.

Lisää tietoa koiran läsnäolon vaikutuksista voit lukea meidän tekemästämme YAMK-opinnäytetyöstä "Koira ratkaisukeskeisenä valmentajana: Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia eläinavusteisesta ratkaisukeskeisestä valmennuksesta" (2019).


 

©Terapiatassut

Terapiatassut

  • Instagram
  • Facebook Social Icon

Email: saana@terapiatassut.net
Puh: 040-3641287
Y-tunnus: 3007976-8

Postiosoite:
PL 3

02601 Espoo

Sivusto päivitetty 2.7.2020

Tmi Terapiatassut on vuonna 2019 perustettu yhden naisen ja kahden koiran yritys, joka tarjoaa eläinavusteista kuntoutusta ja neuropsykiatrista valmennusta yksityisenä sosiaalipalveluna Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla, Helsingissä, Kirkkonummella, Siuntiossa ja Inkoossa