top of page

Eläinavusteinen kuntoutus

Terapiatassujen eläinavusteinen kuntoutus koostuu neljästä osa-alueesta: lempeistä luontolähtöisistä menetelmistä, eläinavusteisesta työskentelystä sekä ratkaisukeskeisen työotteen ja sosiaalisen kuntoutuksen periaatteista.

Sosiaalinen kuntoutus =

Ammatillista toimintaa, jonka tarkoitus on tukea ja edistää yhteiskunnasta syrjäytyneiden henkilöiden osallisuutta, sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Green Care =

Luontoon liittyvää toimintaa, jonka avulla edistetään ihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla.

Eläinavusteinen työskentely =

Ammattilaisen toteuttamaa suunnitelmallista, tavoitteellista ja dokumentoitua toimintaa, jonka tarkoitus on tukea asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista toimintakykyä. Ammattilaisen työparina toimii eläin.

Ratkaisukeskeisyys=

Keskitytään vikojen sijasta voimavaroihin, kartoitetaan asiakkaan mahdollisia ja hänen toivomiaan tulevaisuuksia ja nähdään asiakas oman elämänsä asiantuntijana.

"Koiran kanssa ei tarvitse esittää mitään, saa olla ihan oma itsensä." 

Eläinavusteinen kuntoutus on osa luontoavusteista Green Care-toimintaa. Se on monipuolista, elämyksellistä ja luovaa työskentelyä - siis erinomainen vaihtoehto perinteiselle terapeuttiselle kuntoutukselle. Eläinavusteinen kuntoutus on suunnitelmallista, tavoitteellista ja ammattimaista työskentelyä, jonka tavoitteena on asiakkaan arjen, elämän ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen.

Eläinavusteinen kuntoutus on erityisen hyödyllistä esimerkiksi ADHD- ja autismin kirjon henkilöille, psyykkisistä sairauksista toipuville asiakkaille, pitkäaikaissairaille, syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille sekä päihdekuntoutujille. Kuntoutuksellamme voidaan saada aikaan hyviä tuloksia hyvin monenlaisissa, haastavissa elämäntilanteissa.

 

1599810003765.jpeg

Koiran rooli työskentelyssä

Koiran rooli on merkittävä ja perusteltu kuntouttavassa työssä. Koira on tärkeä työskentelyn osapuoli, työpari, ja sen läsnäolo mahdollistaa monipuolisen ja elämyksellisen työskentelyn kuntoutuksen aikana. Koira innostaa ja motivoi asiakasta ja vahvistaa asiakkaan sitoutumista kuntoutusprosessiin. Asiakas saa koiralta välitöntä ja rehellistä palautetta, minkä kautta erilaisia toimintoja, kuten tunteita ja elekieltä voidaan peilata asiakkaan arkielämään. Koira tuo kuntoutustapaamisiin iloa, huumoria ja leikkisyyttä.

Koiran mukanaolo kuntouttavassa työssä tuo asiakkaalle monenlaisia fysiologisia ja psyykkisiä hyötyjä, esimerkiksi:

  • verenpaine, pulssi ja stressihormonien määrä laskee

  • kiputuntemukset voivat lievittyä

  • kognitiiviset taidot paranevat

  • ahdistus- ja pelkotilat lieventyvät

  • mieliala kohenee

  • tunteiden säätely helpottuu

  • itsetunto ja itsevarmuus kasvavat

  • vuorovaikutustaidot ja empatiakyky kehittyvät

IMG_20190320_121720-01.jpeg

Eläinavusteinen työskentely koiran kanssa on monipuolista ja elämyksellistä. Koirien sosiaalinen luonne, leikkisyys ja iloisuus tekevät niistä oivan työparin kuntouttavaan työhön.

 

Usein ihmiset mieltävät koirien käytöksen, esimerkiksi hännän heiluttamisen, ihmistä vasten nojaamisen ja ympäriinsä temmellyksen merkkinä onnellisuudesta ja ystävällisyydestä, mikä on omiaan nostamaan ihmisten mielialaa ja kannustamaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä muiden ihmisten että koiran kanssa. Koira ei myöskään arvostele ihmisen käytöstä tai siihen liittyviä haasteita tai ”virheitä”, mikä tekee ystävystymisen koiran kanssa helpoksi.

Koira voi myös näyttää sellaisia tunteita, joita työntekijän ei ole sopivaa näyttää, kuten fyysistä hellyyttä esimerkiksi menemällä asiakkaan syliin silitettäväksi. Koiran läheisyys ja silittäminen voi rauhoittaa asiakasta tämän läpikäydessä vaikeita tunteita, joiden käsittely ilman tätä erityislaatuista terapeuttista kosketusta voisi olla ylivoimaista. Koiran läsnäolo voi auttaa asiakasta myös tasapainottamaan ja tasapainottamaan tunteita ja käyttäytymistä. Koira siis ikään kuin peilaa asiakkaan tunnetilaa reagoimalla asiakkaan eleisiin, ääniin ja liikkeisiin.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus Käypä Hoito-suositusten mukainen, tavoitteellinen ja voimavarakeskeinen kuntoutusmenetelmä neuropsykiatrian kirjon ihmisille, kuten ADHD- ja autismikirjon henkilöille. Valmennus sopii erinomaisesti myös muille mielenterveyskuntoutujille ja päihderiippuvuuksista toipuville henkilöille. Nepsy-valmennuksen tarkoitus on tukea ja parantaa asiakkaan elämänhallintataitoja monilla elämän osa-alueilla. 

Terapiatassujen nepsy-valmennus tapahtuu pääsääntöisesti asiakkaan kotona tai muussa elinympäristössä. Valmennusta voidaan järjestää myös etä-yhteyden avulla.

©Terapiatassut

IMG_20200830_101708-01-01(1)_edited_edit
IMG_20200829_140554-scale-1-01-01(1)_edi

Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilö on esimerkiksi sosiaali-, terveys-, kasvatusalan ammattilainen, jolla on kokemusta erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä. Tukihenkilön tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi käytännön apu ja opastus arjessa, apu ja tuki opinnoissa tai työssä jaksamiseen liittyen, asiakkaan tavoitteiden ja haaveiden kartoittaminen, psykososiaalinen tuki, jne. Rooli muodostuu asiakkaiden tarpeiden perusteella. Työparina voi toimia asiakkaan niin toivoessa jompikumpi terapiakoirista, Hilma tai Mauno.

bottom of page